Privacy

Dit is de online privacyverklaring van Samen voor een Baan netwerk
Deze verklaring is van kracht met ingang van november 2021.

Samen voor een Baan netwerk is het nieuwe inclusief werkgeversnetwerk van en voor inclusieve werkgevers in de regio Midden-Gelderland. Het netwerk is een gezamenlijk initiatief van WerkgeversServicePunt Midden-Gelderland, Scalabor, UWV en stichting Inclusief Midden-Gelderland.

Het netwerk heeft tot doel om werkgevers die inclusief (willen) ondernemen en zich willen inzetten als ambassadeur voor een inclusieve arbeidsmarkt te verbinden, zichtbaar te maken en te versterken. Samen voor een baan netwerk heeft de ambitie om zich actief in te zetten voor meer werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door het stimuleren van inclusief ondernemerschap. Binnen het netwerk kunnen werkgevers van elkaar leren door kennis te delen en elkaar te informeren op het gebied van het aannemen en begeleiden van mensen uit de doelgroep.

Persoonsgegevens

Samen voor een Baan netwerk verwerkt persoonsgegevens.
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Lidmaatschapsformulier
Als je gebruik maakt van het lidmaatschapsformulier op de website, verwerkt Samen voor een Baan netwerk de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Functie;
  • Zakelijk e-mail adres;

Doel
De via het lidmaatschapsformulier verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • De lidmaatschapsregistratie;
  • Het versturen van digitale nieuwsbrieven;
  • Het versturen van mailingen per post;
  • Het versturen van uitnodigingen voor kennislunches en andere events;
  • Kennisdeling, bijvoorbeeld door middel van het delen van presentaties;
  • Het versturen van het jaarlijkse Inclusief Magazine;

Bewaartermijn
De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap van het Samen voor een Baan netwerk.

Geautomatiseerde besluitvorming
Samen voor een Baan netwerk gebruikt jouw gegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming. Besluiten met betrekking tot jou worden altijd genomen door medewerkers van Samen voor een Baan netwerk.

Beveiligen
Samen voor een Baan netwerk neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek getoetst.

Rechten van betrokkenen
Degenen van wie de persoonsgegevens zijn verzameld, de betrokkenen, hebben het recht om de persoonsgegevens die Samen voor een Baan netwerk verwerkt in te zien. Voor een dergelijke inzage kan een bericht gestuurd aan gegevensbescherming@scalabor.nl.

Als de persoonsgegevens onjuist of onvolledig verwerkt worden, heeft de betrokken het recht op rectificatie of aanvulling van haar/zijn persoonsgegevens.

Zolang er een geschil is met betrekking tot haar/zijn persoonsgegevens heeft de betrokkene het recht dat Samen voor een Baan netwerk zijn/haar persoonsgegevens niet verwerkt.

Functionaris gegevensbescherming
De functionaris gegevensbescherming voor Samen voor een Baan netwerk is bereikbaar via e-mail.

Autoriteit Persoonsgegevens
Samen voor een Baan netwerk helpt je graag verder bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht dit niet tot resultaat leiden, dan kan er een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende instantie, de Autoriteit Persoonsgegevens.