Banenafspraak in de planning

De uitvoering in praktijk ligt bij werkgevers, maar Kabinet en Kamer gaan richting einddatum van het ‘ingroeipad’ van de Banenafspraak. Voor de sector overheid en onderwijs is die op 1 januari 2024. Voor het bedrijfsleven is het 1 januari 2026.

De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede kamer heeft de jaarplanning van het departement voor 2023 ontvangen. Die is bedoeld om de kennis- en onderzoeksfunctie van de vaste kamercommissie te versterken.

Wat bevat de planning van de ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) rond de Banenafspraak? In het eerste kwartaal komt:

 • een brief over de arbeidsmarktkrapte.
 • het onderzoek naar het potentieel van de inkoop van diensten bij overheidswerkgevers. Er was behoefte aan een kwantitatief onderzoek naar het aantal banen dat overheidswerkgevers hebben gerealiseerd via inkoop van diensten en via hun SROI inspanningen.
 • een brief over de subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen.
 • een brief over onderzoek naar de financiering beschut werk en de stand van zaken beschut werk.
 • een brief over IPS-begeleidingstrajecten. IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun en kan worden ingezet voor mensen met ernstige psychische aandoeningen.

In het tweede kwartaal richt het ministerie zich op:

 • de resultaten van de Banenafspraak over 2022.
 • de uitwerking van de arbeidsmarkt-infrastructuur.
 • reactie op het voorstel vanuit de Kamer om de no-risk polis ook in te zetten voor langdurig bijstandsgerechtigden.

In het derde kwartaal volgt:

 • het wetsvoorstel P-wet in Balans (omdat – zoals bekend – de Participatiewet in praktijk uit balans is).
 • een brief over toekomstperspectieven van sociaal ontwikkelbedrijven.

Daarnaast verschijnen in de loop van het jaar verschillende voortgangsrapportages, zoals de voortgang van het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie en, in het vierde kwartaal, die van Simpel Switchen in de participatieketen.

Nader te bepalen
Het departement heeft twee onderwerpen op het vlak van de Banenafspraak nog niet concreet ingepland. Dat geldt voor:

 • het eventuele wetsvoorstel vereenvoudigde Banenafspraak. Daarover wil de minister een definitief besluit nemen als UWV en Belastingdienst de uitvoeringstoetsen hebben geactualiseerd. Het gaat bij dit wetsvoorstel ook over de quotumregeling.
 • en het wetsvoorstel afschaffen afschaffen lage-inkomensvoordeel die gaat over een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. (Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever en neemt de kans op werk voor deze werknemers toe.)

Banen vasthouden
Met het einde van het ‘ingroeipad’ van de Banenafspraak verandert de uitvoering van opbouw naar banen vasthouden. De doelstelling van 125.000 extra banen blijft recht overeind. Mensen uit de doelgroep zullen geen veranderingen mogen merken in hun positie omdat er op 1 januari 2024 of twee jaar later een ingroeipad geëindigd is.

Tekst: Klaas Salverda